Trong bài báo, tác giả đã tạo ra màng gỉ cấp độ B. Sử dụng dung dịch biến tính có thành phần chính là axit glycolic và tanin với lượng 30g/L (BT3) để quét lên màng gỉ cấp độ B, tạo ra được màng gỉ biến tính có khả năng bảo vệ tạm thời, đồng thời là lớp lót cho hệ sơn phủ hữu cơ.

Vai tro cua mang son phu epoxy va polyurethane tren lop lot bien tinh bao ve cho thep gi - Anh 1

Vai tro cua mang son phu epoxy va polyurethane tren lop lot bien tinh bao ve cho thep gi - Anh 2

Vai tro cua mang son phu epoxy va polyurethane tren lop lot bien tinh bao ve cho thep gi - Anh 3

Vai tro cua mang son phu epoxy va polyurethane tren lop lot bien tinh bao ve cho thep gi - Anh 4

Vai tro cua mang son phu epoxy va polyurethane tren lop lot bien tinh bao ve cho thep gi - Anh 5

Vai tro cua mang son phu epoxy va polyurethane tren lop lot bien tinh bao ve cho thep gi - Anh 6