Đó là chủ đề của hội thảo vừa được tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Theo đó, tính đến hết tháng 10/2015, trên địa bàn tỉnh hiện có 336 HTX (tăng 10,9% so với năm 2014); bình quân doanh thu của HTX đạt khoảng 415 triệu đồng (tăng 0,7% so với năm 2014).

Tuy nhiên, quy mô dịch vụ của các HTX còn nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu; nhiều HTX chưa có chiến lược kinh doanh dài hạn, hiệu quả; công tác quản lý tài chính, quản trị còn yếu; chưa tạo được thương hiệu và sản phẩm có uy tín để tăng sức cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường.

Để hoạt động của HTX đi vào chiều sâu và phát triển đúng hướng, tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận với các nội dung: bản chất, vai trò của HTX trong xây dựng NTM và trong Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với Chương trình xây dựng NTM; chế độ chính sách của Trung ương và của tỉnh với HTX, đặc biệt là HTX nông nghiệp; chính sách tín dụng đối với các HTX trong Chương trình xây dựng NTM…