Hỏi:

small_7775 Xin cho biết nội dung đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể được qui định ở văn bản nào? (Nguyễn Thị Mai Xuân, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh) Hỏi: Xin cho biết nội dung đăng ký nội qui lao động và đăng ký thỏa ước lao động tập thể được qui định ở văn bản nào? (Nguyễn Thị Mai Xuân, Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh) Trả lời: Việc đăng ký nội qui lao động được qui định tại Điều 82 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định số 41/CP (6/7/1995) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/CP (2/4/2003) của Chính phủ. Việc đăng ký thỏa ước lao động tập thể được qui định tại Điều 47, Khoản 3 Điều 48 của Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định số 196/CP (31/12/1994) của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2002/NĐ-CP (11/11/2002).