ND - Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là chủ trương đúng đắn của Nhà nước, được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.