Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Vận dụng quan điểm của V.I.Lê nin để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và thiết thực kỷ niệm ngày sinh V.I.Lê nin (22-4-1870 -22-4-2021), sáng 20-4, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học 'Vận dụng quan điểm của V.I.Lê nin để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay'.

Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh chủ trì buổi hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS. Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, V.I.Lê nin là lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Ph.Ăngghen; ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản, đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo. Trong giai đoạn V.I.Lê nin bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa Mác không chỉ làm cho Chủ nghĩa Mác trở nên sâu sắc và triệt để nhất, xứng tầm là “công cụ nhận thức vĩ đại” để cải tạo thế giới mà còn làm cho mọi loại kẻ thù của Chủ nghĩa Mác căm giận đến tột độ, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc, bôi nhọ với mục đích hạ bệ Chủ nghĩa Mác, thực hiện cáo chung một học thuyết khoa học và cách mạng.

Trước tình hình đó, V.I.Lê nin đã đấu tranh không khoan nhượng trước sự xuyên tạc, tấn công đa chiều, trên nhiều phương diện, dưới nhiều cấp độ, nhiều màu sắc, với đủ kiểu loại âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt của những người đối lập với Chủ nghĩa Mác; đồng thời, ông đã bổ sung, phát triển toàn diện ba bộ phận cấu thành Chủ nghĩa Mác, làm cho Chủ nghĩa Mác có sức sống mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản chống lại các thế lực phản động. Quá trình sự nghiệp chính trị của mình, V.I.Lê nin đã để lại cho đời 9 ngàn tác phẩm, là những bài học quý về lập trường quan điểm, nguyên tắc tính Đảng, tư duy chiến lược và đạo đức trong sáng của cộng sản chủ nghĩa.

Các bài tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo cho rằng, từ những quan điểm, chỉ dẫn của V.I.Lê nin, chúng ta cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, từ đó góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo khí thế phấn khởi thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/van-dung-quan-diem-cua-vile-nin-de-dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-3053092/