(ANTĐ) - Kỳ họp thứ 11 của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 với nội dung chính là cuộc hội thảo với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam” đã diễn ra hôm qua 17-4.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo. Hội thảo nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, phục vụ thiết thực việc tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Kết quả của Hội thảo sẽ được đề xuất đối với Đảng và Nhà nước những nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục phát triển văn hóa trước tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tại kỳ họp này, Hội đồng Lý luận Trung ương đã thảo luận về định hướng nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015. Qua đó, Hội đồng đã làm rõ và thống nhất ý kiến về những vấn đề lớn liên quan đến việc xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, để sớm trình Bộ Chính trị và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, trọng tâm là những căn cứ chủ yếu xây dựng mục tiêu của chương trình và những vấn đề cần tập trung tiếp tục nghiên cứu sâu hơn dưới góc độ lý luận chính trị ở giai đoạn 2011-2015.