Bà Lương Thị Thu Hằng vợ ông Vũ Tuấn Đức - Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP VT Vạn Xuân (HNX: VAT) đã bán 53,000 cp. Sau giao dịch bà Hằng không còn nắm giữ cp nào của VAT.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Thị Thu Hằng
- Mã chứng khoán: VAT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 53,000 CP (tỷ lệ 4.68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Tuấn Đức
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 31,200 cp (tỷ lệ 2.76%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 53,000 cp
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 53,000 cp
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/10/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2015./.