Đầu tư bất động sản thường phải trường vốn. Nếu vay tiền đầu tư thì phải có kế hoạch kép về phương án trả nợ để phòng khi nhà đất đóng băng ngoài dự tính