CTCP Nhựa – Bao bì Vinh (VBC) thông báo, ngày 13/09 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:8 với giá 20.000 đồng/cp.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/09/2010 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/09/2010. Cụ thể, VBC sẽ phát hành 949.182 cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu mới). Ngoài ra, Công ty cũng sẽ sử dụng danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua 152.454 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực hiện 100:8 (100 cổ phiếu được 100 quyền, 100 quyền được mua thêm 08 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 20.000 đồng/cp. Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn, cũng như số cổ phiếu dôi ra do chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán và tổng số cổ phiếu thực tế phân bổ quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thuận lợi hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 20.000 đồng/cp). Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 04/10/2010 đến 22/10/2010 và thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 04/10/2010 đến 28/10/2010. Hiện số vốn điều lệ của VBC là 18,98 tỷ đồng. VBC cho biết, toàn bộ số tiền huy động được từ đoạt chào bán cổ phiếu lần này sẽ được tài trợ cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì tại Khu công nghiệp Gia Lách - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Viện Nguyễn VSD