Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo việc đăng ký bán với tổng cộng 55,000 cổ phiếu của ba cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3).

- Chức vụ tại Tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc - Mã chứng khoán giao dịch: VC3 - Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18,806 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18,000 CP - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 806 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính gia đình - Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 13/11/2009 - Chức vụ tại Tổ chức niêm yết : Ủy viên BKS - Mã chứng khoán giao dịch : VC3 - Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,805 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,805 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính gia đình - Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 14/11/2009 - Chức vụ tại Tổ chức niêm yết : Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán giao dịch : VC3 - Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,435 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 32,000 CP - Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 435 CP - Mục đích thực hiện giao dịch: phục vụ nhu cầu tài chính gia đình - Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/10/2009 đến ngày 14/11/2009