Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009 của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 (HNX: VC3):

* File đính kèm