VC5, doanh thu 9 tháng đạt trên 355 tỷ đồng, bằng 82,61% kế hoạch năm

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2009. Cụ thể, quý 3/2009, Công ty đạt 129,52 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; lợi nhuận sau thuế đạt 3,49 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, doanh thu Công ty đạt 355,23 tỷ đồng, bằng 82,61% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 7,98 tỷ đồng, bằng 48,36% kế hoạch năm và EPS đạt 1.596 đồng/cổ phiếu.

Được biết, năm 2009 Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 430 tỷ đồng, tăng 26,5% kết quả đạt được năm 2008; lợi nhuận trước thuế đạt 16,5 tỷ đồng, tăng 10% kết quả đạt được năm ngoái và tỷ lệ chia cổ tức là 14%.

Tin nóng

Tin mới