Tài liệu đính kèm: VCB: Báo cáo tài chính quý III đã soát xét