Tài liệu đính kèm: VCB: Báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV năm 2009