(NDHMoney) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (VCB-HOSE) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị VCB vừa phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của ngân hàng tại Ngân hàng liên doanh Shinhanvina cho Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc.

VCB cũng vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2011.Thu nhập lãi thuần của VCB đạt 3.603 tỷ đồng, cao hơn mức 1.775,29 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2010; lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 8.977,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng của VCB trong quý 3/2011 đạt trên 2.054 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6.071 tỷ đồng. Sau khi trích lập 700 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, tổng lợi nhuận trước thuế quý 3/2011 của VCB đạt 1.354,3 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng trích lập dự phòng 1.687,4 tỷ đồng và lãi trước thuế trên 4.383 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 đạt 1.025 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi trên 3.308 tỷ đồng.