Số liệu sau kiểm toán được lãnh đạo CTCP VCS Stone (VCS) cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2016 của Công ty tăng gần 18 tỷ đồng, đạt 813,7 tỷ đồng.

VCS lai khung, dat xap xi 814 ty dong loi nhuan - Anh 1

Cũng theo lãnh đạo VCS, ngày 20/1/2017, Công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2016. Cho đến thời điểm này, Công ty đã hoàn tất kiểm toán kết quả năm, tuy nhiên, báo cáo kiểm toán sẽ được công bố sau đó do đợi Công ty kiểm toán phát hành.

Theo VCS, doanh thu bán hàng quý IV/2017 của Công ty đạt 990 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 3.211 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cả năm của Công ty đạt 25,9 tỷ đồng. Như vậy, cả năm 2016, VCS đạt doanh thu 3.236 tỷ đồng, về đích kế hoạch năm đã đặt ra.

Lợi nhuận của doanh nghiệp vượt khoảng 60% so với kế hoạch. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý IV/2016 đạt 249,9 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 813,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2016 đạt 208,2 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 675,9 tỷ đồng.

Kế hoạch cả năm đã được ĐHCĐ 2016 thông qua là 590 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Anh Việt