Triển lãm lần thứ chín của họa sĩ Lê Đại Chúc vừa bế mạc vào trung tuần tháng 9 tại Hà Nội. Với tên gọi “Vũ trụ và con người”, triển lãm giới thiệu hơn 50 tranh sơn dầu, trong đó có những bức khổ rất lớn (hơn 6m2), được bày trong nhiều gian của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.