Vị chủ nhiệm đề tài, PGS-TS Phan An, khẳng định chưa hề công bố kết quả nghiên cứu này và cho rằng những thông tin trên một số tờ báo là có “dụng ý”, thiếu tính bao quát tiêu chí của đề tài, vì thế dễ gây ngộ nhận.