Về việc lập danh sách chính thức các ứng cử viên HĐND

Gốc
Hỏi: Việc chọn lựa danh sách chính thức các ứng cử viên HĐND được tiến hành như thế nào? Với địa phương thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường thì sẽ thực hiện ra sao?

Trần Thanh (Nam Định) Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND sẽ được lập sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba Ảnh: TL Trả lời: Việc chọn lựa các ứng cử viên HĐND chính thức được thực hiện theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần và số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Thành phần gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, đại diện Ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện Ủy ban bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, kết hợp nêu tình hình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, trong đó cần nêu những trường hợp những người ứng cử không được sự tín nhiệm của cử tri và những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu. Đồng thời báo cáo dự kiến danh sách những người ứng cử được MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để hội nghị thảo luận, lựa chọn và thỏa thuận lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội nghị lập biên bản và danh sách chính thức (theo mẫu số 01/BC ĐBHĐND-MT và 6/BC ĐBHĐND-MT). Chậm nhất là ngày 22 tháng 4 năm 2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp. Đối với những địa phương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban cấp trên trực tiếp và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban bầu cử cùng cấp. BBĐ

Tin nóng

Tin mới