Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (NCLQ) đến cổ đông nội bộ của CTCP Xây dựng điện VNECO1 (MCK: VE1).

Tên người thực hiện giao dịch: Phan Thị Nguyệt Mã chứng khoán giao dịch: VE1 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.120 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phan Duy Nam Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ban Kiểm soát Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 1.000 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.100 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.100 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 20 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 15/01/2010 đến ngày 15/02/2010 Tên người thực hiện giao dịch: Phan Hiệp Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.100 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 18.100 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/01/2010 đến ngày 11/02/2010 Tên người thực hiện giao dịch: Trần Hoàng Bính Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.200 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 17.200 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/01/2010 đến ngày 10/02/2010 Tên người thực hiện giao dịch: Phan Thị Thọ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 810 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Vũ Thị Thu Hoài Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ban Kiểm soat Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 2.000 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 800 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 800 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 10 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 11/01/2010 đến ngày 10/02/2010.