Bản cáo bạch công bố lần 2 của Công ty Cổ phần Ống thép Việt - Đức VG Pipe (HNX: VGS)

* File đính kèm