Vi phạm Luật Tố cáo tại Ban Quản lý dự án đường HCM

Gốc
Việc kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo (TC) Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (QLDA đường HCM) và tiết lộ danh tính người TC là vi phạm Luật TC. Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra tại kết luận thanh tra trách nhiệm về thực hiện pháp luật khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và Phòng phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Ban Quản lý (BQL) dự án (DA) đường HCM. Cụ thể, đó là việc tiết lộ danh tính người TC và việc kiểm tra, xác minh nội dung TC Phó Tổng Giám đốc BQLDA đường Hồ Chí Minh.

Vi phạm Luật Tố cáo tại Ban Quản lý dự án đường HCM - Ảnh 1

BQLDA đường HCM có nhiều tồn tại và sai sót trong PCTN. Ảnh: HO

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại năm 2013, Đoàn thanh tra kiểm tra 3 hồ sơ bổ nhiệm còn có sai sót. Trong khi đó, việc triển khai minh bạch tài sản năm 2015 còn chậm so với quy định và 2 bản kê khai thu nhập còn chưa đầy đủ.Chưa ban hành nội quy tiếp công dân

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh còn có sai sót như: Chưa ban hành nội quy tiếp công dân, chưa ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện kiêm nhiệm công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết KN, TC và PCTN. Thời gian ban hành quyết định xác minh, kế hoạch xác minh phê duyệt còn chậm so với quy định.

Đáng chú ý, việc kiểm tra, xác minh nội dung TC Phó Tổng Giám đốc BQLDA đường HCM là trái thẩm quyền, vi phạm Điều 12 Luật TC. Có hai nội dung TC tiết lộ danh tính người TC là vi phạm Khoản 3 Điều 8 Luật TC.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ rõ: “Trách nhiệm để xảy ra các sai sót thuộc về Tổng Giám đốc BQLDA đường HCM qua các thời kỳ và các tổ chức, cá nhân tham mưu giúp việc trong việc thực hiện pháp luật KN, TC và PCTN".

Đồng thời, BQLDA đường HCM phải tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm đối với các phòng nghiệp vụ trực thuộc, giám sát hoạt động của phòng nghiệp vụ nhằm hướng dẫn hoạt động theo đúng quy định pháp luật, tránh các sai sót tương tự đã xảy ra. Cùng với đó, tăng cường thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động: công tác cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, tài chính ngân sách...phải tuân thủ theo quy định pháp luật...

Đặc biệt là chỉ đạo các phòng nghiệp vụ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh và PCTN đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Xử lý dứt điểm các đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở.

Oanh Hữu

Tin nóng

Tin mới