Từ năm 1996 đến nay, đã có 8 VĐV vật bỏ trốn trong các chuyến thi đấu và tập huấn nước ngoài, mới nhất là vụ 3 VĐV vật của Hà Nội bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc