(HNM) - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp (DN) thực hiện cổ phần hóa (CPH) nhưng qua nhiều năm vẫn không được chuyển thành công ty cổ phần, đó là do quy trình quy định CPH phức tạp, thủ tục hành chính rườm rà, một số DN không thực hiện đúng quy định của pháp luật về CPH; sự can thiệp hành chính của cơ quan quản lý nhà nước....