VIB đặt mục tiêu 400 tỷ đồng lợi nhuận năm 2009

Gốc
Ngân hàng Quốc tế (VIB) dự kiến năm 2009 đạt tổng lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng và dự tính chia cổ tức 10%...

Tin nóng

Tin mới