ND - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, báo cáo các cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.

Năm 2009, tổng tài sản VIB tăng 63,1%, huy động vốn dân cư và các tổ chức kinh tế tăng 42,8%, dư nợ tăng 38,3%, lợi nhuận tăng 166,5% và nhất là tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,27%. Năm 2010, Hội đồng Quản trị VIB xác định là năm then chốt trong việc triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn 2009 - 2013. Vì thế, VIB đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tiến hành chuyển đổi hệ thống chi nhánh sang mô hình kinh doanh và dịch vụ mới. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 được Đại hội thông qua như vốn điều lệ tăng 66%, tổng tài sản tăng 36%, lợi nhuận trước thuế tăng 47,6%, số lượng đơn vị kinh doanh tăng tối đa 30%.