Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Giấy Viễn Đông (HoSE: VID) ngày 26/03/2008, Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch chia cổ tức năm 2008 là 10% bằng tiền mặt, sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 xem xét, quyết định.