Đảm bảo với bạn, đây là những tình huống lạnh từ trong ra ngoài, lạnh từ ngoài vào trong.