Cổ nhân có câu "họa vô đơn chí" quả không sai. Đây là chết vì dại hay bị đồ vật phản ứng.