Không có khó khăn nào mà con người không giải quyết được.Tuy nhiên một trong số những khả năng ấy lại có thể làm hại người khác.