Nhiều bộ truyện tranh chưa bị xử phạt và NXB phát hành nó cho là vẫn chưa đến mức khêu gợi. Đó là ấn phẩm của những NXB được coi là vẫn làm tốt công tác xuất bản và phát hành. NXB Văn hóa Thông tin mới đây đã bị phạt hành chính vì không nộp lưu chiểu hai bộ truyện tranh. Tuy nhiên, nội dung của các bộ truyện vẫn được kết luận là "không có vấn đề gì".