-Ông à, góc đằng kia vừa mới quang được ít bữa, mấy cái anh xe thồ lại đổ đất cát đầy ra rồi. - Thế hôm trước đi họp cử tri, ông đã có ý kiến chưa ?