Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Quảng Hưng 2 (tỉnh Thanh Hóa) được thành lập năm 2004 với vốn góp của 9 thành viên. Vừa qua, các thành viên Hợp tác xã đã thống nhất chủ trương bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý.

Công tác kiểm kê, bàn giao tài sản thực hiện theo Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn. Theo đó, việc hoàn trả vốn được thực hiện tối đa là 36 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn giao có hiệu lực.

Đại diện các thành viên góp vốn của Hợp tác xã (HTX), ông Nguyễn Thiên Tiếp hỏi, trong thời gian chờ hoàn trả vốn, khoản vốn góp của các xã viên có được tính lãi suất không? Người nào được phép đại diện HTX để nhận lại số vốn góp này? Hiện có chính sách nào tạo điều kiện về việc làm cho các xã viên sau khi bàn giao lưới điện không?

Về vấn đề này, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính việc hoàn trả vốn được thực hiện tối đa là 36 tháng kể từ thời điểm Quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn giao của UBND tỉnh/thành phố có hiệu lực.

Như vậy, trong khoảng thời gian quy định về hoàn trả vốn, liên Bộ không quy định tính lãi suất, nên đối với số vốn này, Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ thanh toán theo giá trị thực tế còn lại đã xác định, không thanh toán lãi suất trong thời hạn. Quá hạn theo quy định thì đơn vị Điện lực có trách nhiệm trả nợ phải chịu lãi suất và lãi suất phạt quá hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về đại diện nhận vốn hoàn trả

Căn cứ nội dung hỏi của ông Tiếp thì HTX Dịch vụ điện năng Quảng Hưng 2 đã thống nhất bàn giao lưới điện hạ áp đang quản lý cho Công ty Điện lực Thanh Hóa theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 6/10/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Thanh Hóa, theo quy định tại Khoản 13, Điều 32 Luật HTX năm 2012 thì việc giải thể HTX do Đại hội thành viên của HTX quyết định.

Khoản 1, Điều 54 Luật HTX năm 2012 cũng quy định, Đại hội xã viên sẽ quyết định việc giải thể tự nguyện và thành lập Hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể tự nguyện gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, Ban điều hành, đại diện thành viên.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Đại hội thành viên ra nghị quyết giải thể tự nguyện, Hội đồng giải thể tự nguyện có trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 54 Luật HTX năm 2012, trong đó có nội dung“... thực hiện việc xử lý tài sản và vốn của HTX theo quy định tại Điều 49 của Luật này”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC thì việc hoàn trả vốn được thực hiện trong thời hạn tối đa là 36 tháng kể từ thời điểm Quyết định phê duyệt giá trị tài sản bàn giao của UBND tỉnh có hiệu lực.

Vì vậy, để thực hiện nhận vốn hoàn trả cho xã viên, HTX cần có một tổ chức hoặc cá nhân đứng ra nhận vốn hoàn trả. Theo quy định của Luật HTX năm 2012, việc giao, ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân đứng ra nhận số tiền hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp cho xã viên sẽ do Đại hội thành viên hoặc Hội nghị thành viên HTX quyết định.

Phương án hỗ trợ việc làm cho người lao động

Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX không có điều khoản nào quy định về việc tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề cho xã viên sau khi tự nguyện giải thể. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Thanh Hóa có phương án hỗ trợ việc làm cho một số lao động của đơn vị quản lý điện bàn giao cho ngành điện tiếp nhận quản lý.

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 49 Luật HTX năm 2012 cũng đã quy định thứ tự ưu tiên về xử lý tài sản và vốn của HTX khi giải thể, theo đó HTX thanh toán nợ lương, trợ cấp và BHXH của người lao động.

Chinhphu.vn

Share on Tumblr