Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Vấn đề quan trọng nhất của Viện nghiên cứu lập pháp là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, lề lối làm việc