Phải tính tới tình trạng lạm dụng xét nghiệm, đẩy gánh nặng viện phí cho dân. Coi chừng “lách luật” để tiếp tục được bao cấp viện phí