Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ trong chương trình hợp tác Chính phủ về “U-Health system”.

Ngày 21/10 tại Hà Nội, Bộ Y tế Việt Nam đã cùng với Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ trong chương trình hợp tác Chính phủ “U-Health system” (phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe). Thông qua Biên bản ghi nhớ này, Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc mong muốn tăng cường hợp tác song phương trong việc phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe “U-Health system” tại Việt Nam. Hai bên sẽ trao đổi về chuyên môn kỹ thuật và kinh nghiệm liên quan đến việc triển khai một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất; sử dụng các kinh nghiệm và công nghệ thu được qua việc triển khai các giải pháp về “U-Health” tại Hàn Quốc để phát triển hệ thống này ở Việt Nam. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm thiết lập “Ủy ban thực thi cấp chính phủ” để thảo luận, quyết định và chỉ đạo về các lĩnh vực cơ bản phù hợp với các quy định của chương trình hơp tác; quản lý các nghiên cứu khả thi và cung cấp các chuyên gia công nghệ thông tin để tiến hành các đánh giá khả thi. Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Bộ Y tế Việt Nam bản báo cáo đánh giá khả thi cuối cùng và các tài liệu liên quan sau khi phê duyệt./. (TTXVN/Vietnam+)