Đầu năm tới, Việt Nam sẽ nhập khẩu hạt giống bắp biến đổi gien để trồng khảo nghiệm và đánh giá năng suất, cũng như các tác động của nó trong hai năm trước khi trồng đại trà theo quy định của nhà nước.