(ĐSCT) Việt Nam là một đất nước được thiên nhiên ban cho đất đai màu mỡ, bờ biển dài và tinh thần lao động cần cù. Tuy nhiên, thu nhập trung bình vẫn chỉ trên 500USD một năm và một bộ phận không nhỏ dân chúng vẫn sống...