Việt Nam - Trung Quốc hợp tác nhằm tăng cường hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực và bảo hiểm xã hội...