(CafeF) – Với hành lang kinh tế Đông-Tây và Bắc - Nam trong tương lai, các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông sẽ có bước phát triển mới.