Theo BCTC hợp nhất quý III/2016 của Vietinbank mới đây cho thấy, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ sau 9 tháng, tuy nhiên nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lại tăng 30% so với đầu năm, chiếm 66% tổng nợ xấu.

Vietinbank: 9 thang lai sau thue 5.193 ty dong, no nhom 5 tang 30% - Anh 1

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( VietinBank ) cho thấy, thu nhập lãi thuần của ngân hàng quý III đạt 5.939 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng thu nhập lãi thuần đạt 17.203 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận 6.485 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng còn 5.193 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Riêng trong quý III, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 393 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối lãi 130,9 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 40 tỷ đồng, lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh từ 74 tỷ đồng cùng kỳ năm trước còn 1,3 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietinbank tăng mạnh trong quý III/2016, ở mức 1.968 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 9 tháng, chi phí dự phòng rủi ro tăng 30%, ở mức 4.977 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2016, cho vay khách hàng đạt 625 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt 625 tỷ đồng, tương đương với cho vay khách hàng, tăng trưởng 27% so với đầu năm.

Đáng chú ý, theo bảng phân tích chất lượng nợ cho vay cho thấy tỷ lệ nợ xấu 9 tháng đầu năm giảm nhẹ còn 0,86% (đầu năm 0,92%), nhưng nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lại tăng khá cao, tăng 30% so với đầu năm lên mức 3.576 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nợ xấu.

Phân tích dư nợ 9 tháng đầu năm theo thời gian cho vay gốc: nợ ngắn hạn là 346 nghìn tỷ đồng, chiếm 57% tổng dư nợ, còn lại là nợ trung hạn và dài hạn, lần lượt là 71 nghìn tỷ đồng và 207 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo cho thấy tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 30/9 đạt 900 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với thời điểm đầu năm.

Nguyễn Thoan