Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 14 tháng 10 năm 2009 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp thường kỳ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2009; lũy kế 9 tháng đầu năm 2009 và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV/2009.

1. Thông qua các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2009 như sau: TT Nội dung ĐVT Kế hoạch Quý III/2009 Thực hiện Quý III/2009 Lũy kế thực hiện 9 tháng đầu năm 2009 % TH Quý III/KH 1 Sản lư­ợng sản xuất M2 1.080.000 1.056.642 2.232.643 97,8 2 Sản lượng tiêu thụ M2 1.090.000 1.020.759 2.316.026 93,6 3 Doanh thu thuần về bán hàng và c/c dịch vụ Tr.đồng 110.000 104.572 233.192 95,1 4 Khấu hao tài sản cố định Tr.đồng 5.333 5.333 16.137 100 5 Lợi nhuận tr­ước thuế Tr.đồng 6.500 10.110 11..625 155,5 6 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 3,5 4,1 3,3 117,1 7 Giá trị thành phẩm tồn kho Tr.đồng 27.000 26.397 26.397 97,7 8 Giá trị vật tư, NVL tồn kho Tr.đồng 23.000 26.866 26.866 116,8 2. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV/2009: STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch quý IV/2009 Kế hoạch cả năm 2009 1 Sản lượng sản xuất m2 1.080.000 3.312.643 2 Sản lượng tiêu thụ m2 1.267.000 3.583.026 3 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tr.đồng 119.000 352.192 4 Khấu hao tài sản cố định Tr.đồng 7.725 23.898 5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 7.500 19.125 6 Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/tháng 4,6 3,6 7 Giá trị thành phẩm tồn kho Tr.đồng 15.000 15.000 8 Giá trị vật tư, NVL tồn kho Tr.đồng 20.000 20.000 9 Dư nợ phải thu Tr. đồng 35.000 35.000 Tài liệu đính kèm: Nghị quyết đại hội Xem thông tin chi tiết về VITS