VINACONEX1: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Gốc
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 – VINACONEX 1 trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2009.

Tin nóng

Tin mới