Trong năm 2007, Vinlines đã hoàn thành cổ phần hóa 4 doanh nghiệp vận tải là Công ty Vận tải biển Viểt Nam, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, Công ty Vận tải Biển Bắc và Công ty Inlaco Sài Gòn...Chi tiết...