Tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trong năm 2008, Tổng công ty phấn đấu sản lượng vận tải biển đạt 27,3 triệu tấn và 92,6 tỷ Tkm, tăng 9% và 23% so với thực hiện năm 2007.Chi tiết...