GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện mức chi bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường.

Cụ thể nguồn sử dụng: Nguồn học phí được để lại hoặc nguồn khác của đơn vị.

Mức chi: Vận dụng tại điểm 2 mục IV văn bản số 65/HDLN-STC-SGDĐT, tối đa bằng 20% của tiết dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi thi cấp quốc gia, cụ thể:

Mức chi bồi dưỡng tiết dạy lý thuyết tối đa bằng 30.000 đồng/tiết, bồi dưỡng tiết dạy thực hành thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh tối đa bằng 34.000 đồng/tiết.

Chi trả tính theo số giờ thực dạy của giáo viên: theo kế hoạch chọn đội tuyển cấp trường, quyết định thành lập đội tuyển (kèm danh sách học sinh), bảng phân công của Hiệu trưởng, kế hoạch giảng dạy bồi dưỡng, thời khóa biểu, sổ theo dõi tiết dạy (sỏ đầu bài) bồi dưỡng giống như tiết dạy chính khóa, thực hiện tiết dạy bồi dưỡng học sinh giỏi trong giờ hành chính nhưng ngoài giờ chính khóa (trái buổi), bảng kê khai giờ dạy bồi dưỡng của từng giáo viên, bảng tổng hợp chi trả của nhà trường.

Định mức trên là mức chi tối đa. Tùy khả năng kinh phí mà nhà trường quy định mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Nhà trường phải thực hiện công tác kế toán, công khai, dân chủ, minh bạch tại đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.