Tối 2/2 , xã Hòa Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long) đã được lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011- 2015.

Vinh Long: Xa thu 22 dat chuan NTM - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Hòa Lộc

Đây là xã thứ 22 của tỉnh Vĩnh Long và là xã thứ 5 của huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM.

Ông Phạm Văn Hải, Bí thư xã Hòa Lộc (Tam Bình, Vĩnh Long) cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Hòa Lộc đã huy động được hơn 73,1 tỷ đồng xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội…

Xuất phát điểm toàn xã chỉ đạt được 5 tiêu chí, nhưng với sự chung tay xây dựng NTM của người dân và toàn hệ thống chính trị đến năm 2015 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM.

Tỷ lệ hộ nghèo từ 7,4% năm giảm xuống còn 3,1%; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng/ năm, tăng 1,93 lần so với năm 2010…

Với những kết quả đạt được Hòa Lộc hứa quyết tâm phát huy mạnh những thành tựu đã đạt được để tiếp tục nâng chất các tiêu chí và lấy sự hài lòng của nhân dân để giữ vững danh hiệu xã NTM.