Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về kết quả giao dịch của người có liên quan đến BKS CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (HOSE: VIP).

*Tên người đăng ký giao dịch: Phạm Văn Bách *Mã chứng khoán giao dịch: VIP *Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Phạm Văn Vinh *Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát *Quan hệ của người đăng ký giao dịch với người có liên quan: Con ruột *Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 72,420 cp (chiếm tỷ lệ 0.121%) *Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 5,000cp (chiếm tỷ lệ 0.008 %) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000cp *Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cp *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5,000 cp (chiếm tỷ lệ 0.008 %) *Lý do không thực hiện hết: Không đạt được mức giá kỳ vọng *Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/08/2009. đến ngày 12/10/2009