Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO:

1. Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: Deutsche Bank Aktiengensellschaft Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2. Mã chứng khoán giao dịch: VIP 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: Deutsche Bank Aktiengensellschaft: 1.161.163 CP (chiếm 1,941%) Deutsche Asset Management (Asia) Limited: 1.832.080 CP (chiếm 3,063%) 4. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: (bán) Deutsche Bank Aktiengensellschaft: 30.500 CP 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch Deutsche Bank Aktiengensellschaft: 1.130.663 CP Deutsche Asset Management (Asia) Limited: 1.832.080 CP 8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/05/2010 đến ngày 19/05/2010 Theo HOSE