(Vietstock) - ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu 2,895 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 95.58 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua giá trị sản xuất trong năm là 3,185 tỷ đồng, giá trị đầu tư ở mức 303 tỷ đồng và tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ ở mức 225,000 tấn. Đại hội cũng thông qua việc đầu tư 903.6 tỷ đồng nâng cao công suất nhà máy sản xuất thép lên 450,000 tấn/năm trong quý 2. Nguồn vốn chủ sở hữu và vay ngân hàng. Thời gian hoàn vốn hiện giá là 4 năm. Được biết, năm 2010, VIS thực hiện được 3,105 tỷ đồng doang thu, vượt 36% kế hoạch, lợi nhuận đạt 145 tỷ đồng, cũng vượt tới 82%.